Tuyển dụng 2 kỹ sư lập trình điện, tự động hóa

expected string or bytes-like object