Samsung đang lên kế hoạch cho ra dịch vụ 5G trước năm 2020

expected string or bytes-like object