Máy hiện sóng số LeCroy MSO 104MXs-B - Dao động ký khủng nhất

expected string or bytes-like object