Hướng dẫn sử dụng máy hàn linh kiện

expected string or bytes-like object