Hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng trong đo lường điện tử

expected string or bytes-like object