Đồng hồ vạn năng là gì

expected string or bytes-like object