Đồng hồ vạn năng Hioki DT4221 phát hiện điện không cần que đo

expected string or bytes-like object