Chức năng Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062

expected string or bytes-like object