Máy phát hiện thời kỳ động dục gia súc Draminski

Máy phát hiện thời kỳ động dục cho bò sữa, ngựa cái, cừu, dê, lợn

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi